ż 

REGULAMIN

  Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług kosmetycznych świadczonych w salonie/gabinecie kosmetycznym Magical Beauty Monika Pacewicz 
 2. Nasypowa 10 85-342 Bydgoszcz.
 1. Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu kosmetycznego.
 1. Przystąpienie do zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do zabiegu.

                      Klienci

 1. Klientem Salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
 1. Dopuszcza się korzystanie z zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia zabiegu.

Wytyczne dla klientów w okresie aktywnego stanu epidemicznego (Covid-19)

– obowiązek noszenia maseczki zasłaniającej nos i usta ( z wyłączeniem zabiegów na twarz ) oraz rękawice ochronne
– poczekalnia zostaje zlikwidowana, obowiązuje punktualne przychodzenie na wizyty
– przychodzenie na zabieg bez osób towarzyszących
– prosimy o zapisy online lub telefoniczne
– nie używać telefonów w trakcie wykonywania usługi

Należy dzień przed planowaną wizytą poinformować telefonicznie pracownika salonu gdy :

– wystąpią objawy wskazujące na chorobę zakaźną,

– odbywa się obowiązkową izolację lub kwarantannę,

– zamieszkuje się z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,

– w ciągu tygodnia nastąpił kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.

W dniu wizyty po wejściu do salonu należy :

– umyć i zdezynfekować ręce

– w przypadku rękawic ochronnych należy również je zdezynfekować

– nosić maseczkę ochronną zasłaniającą usta i nos lub zastępczo inne rozwiązanie spełniające jego

funkcję, jeżeli specyfika zabiegu na to pozwala np. przyłbica

Salon zapewnia :

– płyny do dezynfekcji

– jednorazowe ręczniki

– jednorazowe pokrowce na fotele

– jednorazowe peleryny lub śliniaki do zabiegów (dotyczy zabiegów : henna, lifting, zabiegi na twarz

oraz zabiegi z makijażu permanentnego oraz mikropigmentacji medycznej)

Informujemy, że :

w gabinecie kosmetycznym może znajdować się maksymalnie 4 klientów tyle ile jest stanowisk

– przed wejściem wywieszona zostaje instrukcja dotycząca : mycia i dezynfekcji rąk

                   Pracownicy

 1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 1. Pracownik, przed przystąpieniem do zabiegu, zobowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi (autoklaw).
 1. Pracownik, przed przystąpieniem do zabiegu, jest zobowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk oraz narzędzi wielokrotnego użytku. 
 1. Pracownicy salonu zobowiązani są utrzymać dłonie i paznokcie w takim stanie, aby zminimalizować ryzyko zadrapań i skaleczeń.
 1. Pracownicy Salonu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.

 

              Higiena i bezpieczeństwo

 1. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia salonu, z którymi klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas zabiegu, są dezynfekowane lub sterylizowane co najmniej raz dziennie. 
 1. Pracownicy salonu są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na klientów.
 1. W salonie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.

 

                       Świadczenie usług kosmetycznych

 1. Przed przystąpieniem do zabiegu pracownik przeprowadza z klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 1. Każdy klient jest zaznajomiony z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują. W przypadku najpoważniejszych zabiegów i powikłań pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez klienta.
 1. Klienci, przed rozpoczęciem zabiegu, mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.
 1. Każdorazowo, gdy zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji. 
 1. Klient jest zobowiązany do nie posiadania w czasie zabiegu jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie kosztowności powinny być przechowywane przez klienta na jego odpowiedzialność. 
 1. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegu.
 1. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu, pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.
 1. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość czy klient jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

 

 Płatność

 1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne. Cennik zabiegów jest dostępny w salonie oraz internecie pod adresem: www.magicalbeauty.pl 
 1. W salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką lub kartą w kasie.
 1. Salon zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na zabiegi świadczone w salonie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji klientom, którzy ponieśli pełną cenę zabiegu nie przysługują żadne roszczenia. Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.  
 1. W salonie dostępne są Vouchery, płatne z góry, uprawniające do wykorzystania kwoty na zabiegi nie później niż w ciągu 6 miesięcy licząc od dnia zakupu.

 

               Odpowiedzialność

 1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia salonu klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.
 1. Salon nie ponosi odpowiedzialność za okrycia wierzchnie. Salon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w salonie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które klient powinien zatrzymać przy sobie.
 1. Niezastosowanie się klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany zabieg po stronie salonu.
 1. Salon nie odpowiada za niezadowolenie klienta z efektu końcowego zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nie ustępujący ogólnie przyjętym standardom.

 

                    Rezerwacje

1. Klient może uprzednio umówić termin wykonania zabiegu w salonie, telefonicznie lub online.

2. Nieprzystąpienie do zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 48 godzin przed jego rozpoczęciem, uprawnia salon do możliwości pobierania zadatków przed kolejnymi wizytami przez tego klienta w wysokości 50% kwoty za zabieg w przeciągu 3 dni roboczych od momentu dokonania rezerwacji terminu na usługę lub szkolenie. Niedokonanie wpłaty w/w terminie powoduje anulowanie wizyty.   

3. W przypadku zapisów nowych klientów na pierwszą wizytę salon zastrzega sobie prawo do pobrania zadatku w wysokości 50% kwoty zabiegu. Zadatek należy wpłacić w przeciągu 3 dni roboczych od momentu dokonania rezerwacji terminu na usługę lub szkolenie.    

4. Na zarezerwowane zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną. Salon zachowuje prawo do niewykonania zabiegu na rzecz klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 15 minut bez jakichkolwiek informacji uprzedzających. 

5. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą klienta, zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy zabiegu zostaną skrócone wedle uznania pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany zabieg należy się cena w pełnej wysokości.

6. W przypadku opóźnienia się zabiegu z przyczyn leżących po stronie salonu, w tym pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.

7. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania terminu zabiegu na 24 godziny przed jego terminem. Salon jednocześnie uzgodni z klientem nowy dogodny termin zabiegu. 

8. Pierwszeństwo na termin wykonania zabiegu mają klienci, którzy dokonali rezerwacji.

 

                               Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania zabiegu lub jego efektów, w terminie 7 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania zabiegu w salonie w dowolnej formie.
 1. Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w salonie lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres salonu.                Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.
 1. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni.
 1. W przypadku uznania reklamacji salon dokona zwrotu ceny zabiegu klientowi i umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego zabiegu korygującego, który wykona osoba przełożona nad pracownikiem wykonującym pierwotny zabieg.
 1. W przypadku odmowy uznania reklamacji klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni.                                      W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio. 
 1. W przypadku kwestionowania zabiegu zaraz po jego wykonaniu, klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Salon zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

 

                       Pozostałe postanowienia

 1. Na terenie całego salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 1. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren salonu.
 1. Za przebywające dzieci podczas wykonywania usługi odpowiadają wyłącznie opiekunowie. Za ewentualne szkody spowodowane przez dzieci również odpowiadają wyłącznie opiekunowie prawni.

 

                         Postanowienia końcowe

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się salon lub pracownicy.
 1. Salon zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w salonie. Do rezerwacji i zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.
 1. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych powinny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.